Säännöt

Kumpusen vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Säännöt pdf-tiedostona

1 § Toiminimi ja kotipaikka
2 § Toimiala
3 § Jäseneksi ottaminen
4 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä
5 § Osuus ja osuusmaksu
6 § Liittymismaksu
7 § Ylimääräinen maksu
8 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu
9 § Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen
10 § Jäsenen velvollisuudet
11 § Osuuskunnan kokoukset
12 § Osuuskunnan varsinainen kokous
13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot
14 § Hallitus
15 § Hallituksen kokoukset
16 § Toimitusjohtaja
17 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura
18 § Tilikausi ja tilinpäätös
19 § Tilintarkastajat
20 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus
21 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus
22 § Jäsenen erottaminen
23 § Vararahasto ja muut rahastot
24 § Ylijäämä
25 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila
26 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa
27 § Erimielisyydet
28 § Sääntöjen muuttaminen

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Kumpusen vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Siilinjärvi.


2 § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluja jäsenille pääasiassa osuuskunnan toiminta-alueella. Osuuskunta voi tarjota vesihuoltopalveluja myös muille vesihuoltolaitoksille.


3 § Jäseneksi ottaminen

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä siitä kirjallinen hakemus hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.

Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.


4 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä

Liittymisestä osuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään kirjallinen sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi edellä mainittua sopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa.


5 § Osuus ja osuusmaksu

Jäsenellä on oltava yksi osuuskunnan osuus jokaista kiinteistöä kohti.

Mikäli kiinteistöllä on osuuskunnan vesiliittymä, viemäriliittymästä ei peritä osuusmaksua.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 85 euroa.

Osuusmaksu on maksettava yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa liittymissopimuksen allekirjoittamisesta lukien.


6 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaisen erillisen kiinteistönsä vesi- tai viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun.

Osuuskunta kokous päättää liittymismaksusta.

Liittymismaksulla katetaan laitoksen rakennuskustannuksista se osa, jota ei saada katetuksi yleisillä avustuksilla.

Liittymismaksu on maksettava hallituksen määrääminä erinä ja aikoina. Liittymismaksun kokonaismäärän voi hallituksen suostumuksella ja hyväksymin ehdoin maksaa myös kertasuorituksena.

Viemäröinnin liittymismaksu on maksettava täysimääräisenä riippumatta siitä, milloin osakkaan käyttämän vesilaitoksen osa on rakennettu tai milloin hän on liittynyt jäseneksi tai milloin hän on ottanut liittymän käyttöönsä. Osuuskunnan jäsen voi omalla kustannuksellaan rakennuttaa vesiliittymävalmiuden kiinteistölleen viemärirakentamisen yhteydessä. Vesiliittymän liittymismaksu tulee maksettavaksi, kun vesiliittymä otetaan käyttöön.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua tai se peritään vain osittain.

Jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liittymismaksu palautetaan, kun osuuskunnan palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

Laitoksella on oikeus kuitata palautettavasta liittymismaksusta verkostosta erottamisen kustannukset ja veden kulutuksesta tai muusta liittymäsopimuksen määräyksiin perustuvasta maksuvelvollisuudesta määrätyt liittyjän laiminlyömät maksut korkoineen ja kuluineen.

Palautettavalle liittymismaksulle ei makseta korkoa.


7 § Ylimääräinen maksu

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä jäseniltä toiminnan aikana kiinteistön ostamista, rakennusten uusimista ja korjaamista tai uusien laitteiden hankkimista ja rahoittamista varten. Maksu voidaan periä ehdolla, että sitä ei palauteta, tai se voidaan ottaa lainana. Muuten maksusta määrää hallitus.

Ylimääräistä maksua peritään tai otetaan lainana jäseniltä samojen perusteiden mukaan kuin liittymismaksua tai sen mukaan kuin kukin jäsen käyttää hyväkseen osuuskunnan palveluita tai samanaikaisesti näillä molemmilla perusteilla. Ylimääräistä maksua voidaan kunkin tilikauden aikana määrätä jäsenten suoritettavaksi yhtenä tai useampana eränä yhteensä enintään jäsenten liittymismaksujen nimellismäärä.

Jos ylimääräistä maksua otetaan lainana, lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan viiden vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, saa jäsen lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa. Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuusmaksu.


8 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.


9 § Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka.


10 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen:

  1. tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä

  2. noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa

  3. luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata jäsenten kiinteistölle johtavien osuuskunnan vesi- ja viemärijohtojen rakentamista, korjaamista ja uusimista varten

  4. kohtuullista korvausta vastaan myöntämään osuuskunnalle oikeuden rakentaa, korjata ja uusia maallaan myös muita kuin 3. kohdassa mainittuja vesi- ja viemärijohtoja

  5. sallimaan, että hallitus tai sen valtuuttama henkilö tarkastaa vesi- ja viemäriverkostoon liitetyt johdot.

11 § Osuuskunnan kokoukset

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se on muutoin lain mukaan pidettävä.

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksessa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.


12§ Osuuskunnan varsinainen kokous

Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa, jotka voivat samalla toimia ääntenlaskijoina.

  2. todetaan, onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen

  3. esitetään hallituksen toimintakertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta

  4. päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta

  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle tilikaudelta

  6. päätetään ylijäämän käyttämisestä

  7. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

  8. valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen

  9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä

  10. määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan

  11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Jos kokouksessa käsitellään osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä mainittua asiaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä osuuskunnan kokouksen määräämässä sanomalehdessä, tai postitse, telekopiona tai sähköpostiviestinä jokaiselle jäsenelle, jonka osoite on osuuskunnan tiedossa.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Muut tiedonannot toimitetaan osuuskunnan jäsenille kirjeitse tai sanomalehti-ilmoituksella.

Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai osuuskuntalain 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa taikka uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, kutsussa on lisäksi mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.


14 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä, jotka valitaan toimiinsa vuodeksi kerrallaan.

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä. Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai vaihtoehtoisesti hänen puolisonsa ja osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

Sellainen jäsen tai sellaisen jäsenyhteisön edustaja, joka ei säännöllisesti käytä hyväkseen osuuskunnan palveluksia, ei saa kuulua hallitukseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.


15 § Hallituksen kokoukset

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Jos hallituksen jäsen on estynyt, hänen tilalleen tulevalle varajäsenelle on varattava tilaisuus osallistua asian käsittelyyn.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista on kannattanut tai jos äänet menevät tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Toimitusjohtajalla on, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaan, jos ei hallitus määrätyissä tapauksissa toisin päätä.

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:

  1. päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista

  2. päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista

  3. päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat ja

  4. käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja, jos hallitukseen kuuluu useita jäseniä, vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirja on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.


16 § Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jos hallitus niin päättää. Toimitusjohtajan nimittää ja erottaa osuuskunnan hallitus.

Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa sovitaan toimitusjohtajan tehtävän hoitamiseen ja palkkaukseen liittyvistä asioista.


17 § Toiminimen kirjoittaminen ja prokura

Osuuskunnan toiminimen kirjoittamiseen ovat oikeutettuja puheenjohtaja yksinään, muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä.

Hallitus päättää prokuran antamisesta.


18 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukautta ennen osuuskunnan varsinaista kokousta, kuitenkin viimeistään ennen maaliskuun loppua.


19 § Tilintarkastajat

Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

Tilintarkastajan on kultakin tilikaudelta annettava osuuskunnan hallinnosta ja tileistä kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan varsinaista kokousta.


20 § Osuuden siirto ja siirron saajan oikeus

Osuus voidaan siirtää, mutta jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa.

Jos jäsen on siirtänyt osuutensa toiselle, on siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, hyväksyttävä osuuskunnan jäseneksi.

Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa siirrosta.

Siirronsaajalla on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Siirronsaaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.


21 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeus

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, jos hän vuoden kuluessa kuolinpäivästä hakee osuuskunnan jäsenyyttä ja edellytykset jäsenyyden saamiseen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajalla, joka sanotussa ajassa tekemästään hakemuksesta hyväksytään osuuskunnan jäseneksi, on tällöin oikeus lukea hyväkseen vainajan suorittama liittymismaksu samoin kuin osuusmaksunsa lyhennykseksi vainajan osuusmaksusta osuuskunnalle maksettu määrä. Oikeudenomistaja saa tällöin myös muut osuuskuntalakiin ja näihin sääntöihin perustuvat taloudelliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka vainajalla olisi eläessään ollut.


22 § Jäsenen erottaminen

Osuuskunnan hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta,

  1. jos jäsen ei saamastaan varoituksesta huolimatta aikanaan suorita maksujaan osuuskunnalle tai täytä muita jäsenyydestä johtuvia velvollisuuksiaan

  2. jos jäsen kokonaan tai osaksi luopuu käyttämästä hyväkseen osuuskunnan palveluksia

  3. jos jäsen aiheuttaa osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa, tai muutoin toimii osuuskunnan etujen ja tarkoitusperien vastaisesti

  4. jos jäsen toimii sopimuksessa mainittujen kulloinkin voimassa olevien yleisten määräysten tai yleisten toimitusehtojen vastaisesti tai

  5. jos jäsen joutuu konkurssitilaan tai holhouksen alaiseksi.
23 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla on vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä 5% taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kerrytettävä, kunnes rahasto on vähintään sadasosa osuuskunnan taseen loppusummasta. Rahastoa on kuitenkin aina kerrytettävä vähintään 2500 euroon.

Osuuskunnan vararahaston kerryttäminen lopetetaan. Vesiosuuskunnan vararahaston varat jäävät vesihuoltoyhtiön käyttöön.

Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.


24 § Ylijäämä

Ylijäämä käytetään, sen mukaan kuin osuuskunnan kokous siitä päättää, osuuskunnan omiin tarpeisiin.


25 § Osuuskunnan purkautuminen ja selvitystila

Päätös osuuskunnan vapaaehtoisesta purkamisesta ja selvitystilaan asettamisesta tehdään osuuskunnan kokouksessa. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.


26 § Varojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa

Jos osuuskunta puretaan, päättää osuuskunnan kokous miten osuuskunnan omaisuuden säästö käytetään.

Mikäli säästöä ei jaeta jäsenille, on se käytettävä vesihuoltotoimintaa edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin.


27 § Erimielisyydet

Riidat toiselta puolen osuuskunnan ja toiselta puolen hallituksen jäsenen tai osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen, tilintarkastajan tai osuuskunnan jäsenen välillä ratkaistaan osuuskunnan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa


28 § Sääntöjen muuttaminen

Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen tapahtuu sen mukaan kuin osuuskuntalaissa on säädetty. Sääntömuutos tulee käsitellä kahdessa peräkkäisessä osuuskunnan kokouksessa.