Säännöt

1. § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kumpusen kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Siilinjärven kunta. Toimialue on Kumpusen kylä.


2. § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kumpusen kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
  • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja päättäjille, viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
  • tekee yhteistyötä kunnan, päättäjien, viranhaltijoiden ja muiden järjestöjen kanssa kylän kehittämiseksi,
  • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
  • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
  • osallistuu vapaaehtoistoimintaan ja järjestää talkoita,
  • voi hakea toimintamäärärahoja, sekä EU- ja LEADER-rahoitusta tai vastaavaa sekä osallistua muiden tahojen hankkeisiin,
  • voi tehdä erilaisia yhteistoimintasopimuksia,
  • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös järjestää myyjäisiä sekä huutokauppoja sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

3. § Jäsenistö

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus pitää yllä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.


4. § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.


5. § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla eri suuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.


6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään yksitoista (11) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallituksen puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen (10) kalenterivuoden ajan.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Hallituksen kokouksiin voidaan harkinnan mukaan mahdollistaa osallistuminen etäyhteyttä käyttäen (tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana).

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.


7. § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

- suunnitella ja johtaa yhdistyksen toimintaa

- valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolella

- laatia ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja tulo- ja menoarvioesitys, selostus yhdistyksen taloudellisesta tilasta ja vuosikertomus yhdistyksen toiminnasta sekä päättää vuosittain yhdistyksen tilit

- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panna toimeen kokouksen päätökset

- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkaeduistaan

- päättää hankkeiden hyväksymisestä, valvoa hanketyöryhmiä sekä pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja

- suorittaa muut yhdistyslain perusteella hallitukselle kuuluvat tehtävät, näissä säännöissä mainitut tehtävät ja yhdistyksen kokouksen hallitukselle osoittamat tehtävät


8. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai toinen heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


9. § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.


10. § Yhdistyksen kokoukset

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kumpusen kylän alueelle vakituisesti tai osa-aikaisesti asuvilla henkilöillä on läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.


11. § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko yhdistyksen verkkosivuilla tai Facebook-sivuilla tai ilmoitustaululla julkaistulla kokouskutsulla.


12. § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa

10. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista

11. valitaan edustaja/ edustajat muihin järjestöihin

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.